Egzamin maturalny w nowej formule

 

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.KOMISJA.PL

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:

 

– w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 

 • język polski
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

 

– w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

 

– jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • j. język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 


JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NA EGZAMINIE MATURALNYM

Język obcy jako przedmiot →
obowiązkowy
część pisemna na poziomie podstawowym
+
część ustna bez określania poziomu
Ten sam język obcy jako przedmiot →
dodatkowy
część pisemna na poziomie rozszerzonym
lub
część pisemna na poziomie dwujęzycznym+ ewentualnieczęść ustna na poziomie dwujęzycznym
Inny język obcy
jako przedmiot →
dodatkowy
część pisemna na poziomie rozszerzonym
+ ewentualnie
część ustna bez określania poziomu lub część pisemna na poziomie dwujęzycznym
+ ewentualnie
część ustna na poziomie dwujęzycznym

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania MATURA 2018 http://www.komisja.pl/info.php?i=158
 2. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2018 roku. http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2018/terminy_egz_2018.pdf
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

 

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  b) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: numer konta zostanie podany w terminie późniejszym. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot, poziom egzaminu. Nieprzekraczalny termin wpłaty upływa 7 lutego 2018 r.
 5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.
 7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238), tj. 754,00 zł netto (od 1 listopada 2017 r.) .
 8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2017 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).
 9. Wpłat należy dokonywać na konto OKE.