Egzamin maturalny w nowej formule

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.KOMISJA.PL

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EM%202019%20Informacja.pdf

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:

– w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

– w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

język polski

 • matematyka
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

– jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • j. język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.


JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NA EGZAMINIE MATURALNYM

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania MATURA 2019

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/deklaracje_m/dekl_1a_2019.pdf

 1. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2019 roku.

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20180820_harm_egz_2019_ogol.pdf

 1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20180820_kom_przybory_2019_ogol.pdf

 1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku.

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20180820_informatyka_2019_m.pdf

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
 2. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego go samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
 3. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 4. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 5. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 6. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019r. do 7 lutego 2019r.na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 7. Opłata, o której mowa w pkt20.1.–20.4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 8. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2019r. do 7 lutego 2019r.Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt20.3., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1952, ze zm.) oraz § 2ust. 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna(Dz.U. z 2015 r. poz. 1238), tj. 754,00 zł netto (od 1 listopada2017 r.) (załącznik26).
 10. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2018r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).
 11. Dyrektor szkoły, przyjmując deklarację przystąpienia do egzaminu do 31 grudnia 2018r., jest zobowiązany poinformować absolwenta, o którym mowa w pkt 20.1., o konieczności wniesienia opłaty, o której mowa w pkt 20.3 (po ewentualnej weryfikacji takiej konieczności w OKE). Do 7lutego 2019r. absolwent, który złożył deklarację do 31 grudnia 2018r., ma obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły kserokopię wniesienia opłaty.
 12. W okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2019r. dyrektor szkoły przyjmuje deklarację łącznie z kopią dowodu wniesienia opłaty. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za weryfikację wniesienia przez danego absolwenta opłaty za egzamin.