We wrześniu 2017 roku powstało Szkolne Koło Turystyczno-Kajoznawcze, którego zadaniem  jest rozwijanie wśród jego członków oraz uczniów II LO w Łowiczu zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy –  Łowicza, ziemi łowickiej, województwa łódzkiego oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.

 

          W ramach działania koła zaplanowane jest: poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków kultury ziemi łowickiej i Łowicza o dużych walorach krajoznawczo-historycznych, upowszechnianie informacji o walorach krajoznawczych regionu, kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji na świeżym powietrzu, kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu koła, szkoły, udział w imprezach  krajoznawczych przez PTTK, wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań  proekologicznych.

Opiekunem koła jest Magdalena Ochmańska-Zrazek