W dniu 17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między naszą szkołą a Związkiem Strzeleckim w Skierniewicach. Porozumienie podpisali dyrektor szkoły p. Agnieszka Ruta-Kucińska i sierż. ZS Marcin Piotr Bicz. „Mając na względzie współpracę na rzecz patriotycznego wychowania dzieci
i młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii, popularyzowania edukacji obywatelskiej i proobronnej oraz kultywowania pamięci o chwalebnych dziejach oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w odzyskaniu niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zawieramy porozumienie w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na uwadze wzmocnienie lokalnych więzi pomiędzy Związkiem Strzeleckim a społeczeństwem”- taki zapis znalazł się w treści podpisanej umowy. Strony zadeklarowały gotowość realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym zakresie, m. in. uczniowie szkoły będą mogli brać udział w zajęciach i szkoleniach prowadzonych przez Związek Strzelecki, będą zaopatrzeni w umundurowanie i sprzęt szkoleniowy na czas  ćwiczeń. Związek  udzieli pomocy w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę lub też organ prowadzący, będzie wspierał placówkę także w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie te działania będą miały na celu kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży oraz wychowywanie ich w poczuciu odpowiedzialności za obronność państwa.