Egzamin maturalny w nowej formule

 

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.KOMISJA.PL

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20190826%20_EM_Info_organizacja_2019_2020.pdf

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:

– w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 

 • język polski
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

 

– w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

 

– jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • j. język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 


JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NA EGZAMINIE MATURALNYM

Język obcy jako przedmiot →
obowiązkowy
część pisemna na poziomie podstawowym
+
część ustna bez określania poziomu
Ten sam język obcy jako przedmiot →
dodatkowy
część pisemna na poziomie rozszerzonym
lub
część pisemna na poziomie dwujęzycznym+ ewentualnie część ustna na poziomie dwujęzycznym
Inny język obcy
jako przedmiot →
dodatkowy
część pisemna na poziomie rozszerzonym
+ ewentualnie
część ustna bez określania poziomu lub część pisemna na poziomie dwujęzycznym
+ ewentualnie
część ustna na poziomie dwujęzycznym

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania MATURA 2020

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=158

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/EM_2020_deklaracja_%20Zalacznik%201a.pdf

 1. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 roku.

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_E8_EG_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf

 1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_E8_EG_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf

 1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_EM_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

 1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_EM_Komunikat_o_egzaminie_z_informatyki.pdf

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

1.Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
 2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

2.„Kolejny raz”, o którym mowa w pkt20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 

3.Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

 

4.Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt20.3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020r. do 7 marca2020r.na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2020r., jednakże nie później niż do 31 marca 2020r.

 

6.Opłata, o której mowa w pkt20.1.–20.5., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

7.Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2020r. do 7 marca2020r. (w przypadkach,                o których mowa w pkt 20.5, do 31 marca 2020r.). Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

 

8.Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa                           w pkt20.3., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2220, ze zm.) oraz § 1pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna(Dz.U.            z 2018r. poz. 1497), tj. 674,00zł (załącznik 26).

 

9.Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt20.8., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2019r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie                       o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie                  o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

 

10.W okresie od 1 stycznia do 7 lutego2020r. dyrektor szkoły przyjmuje deklarację. Do 7 marca 2020r. (a w przypadkach, o których mowa w pkt 20.5 –do 31 marca 2020r.) dyrektor szkoły przyjmuje również kopię dowodu wniesienia opłaty. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za weryfikację wniesienia przez danego absolwenta opłaty za egzamin.