W dniu 10 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klasy pierwszej i drugiej o profilu obronnym z podkom. Urszulą Szymczak i podkom. Sławomirem Sobieszkiem z Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu. Spotkanie dotyczyło dwóch kampanii, pierwsza z nich to 16 Dni Przemocy wobec Kobiet, natomiast druga dotyczyła Tygodnia Praw Człowieka. Policjanci podczas pogadanki zwrócili szczególną uwagę na prawa człowieka i przestępczość z nienawiści.

Zdjęcia: Iwona Grzegory-Gajda
Opracowała: Iwona Grzegory-Gajda