AKTYWNA TABLICA

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu otrzymało w ramach ww Programu środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu TIK w wysokości 14 tys. złotych. Organ prowadzący – Powiat Łowicki zapewnił dodatkowo 3,5 tys. wkładu własnego, co pozwoliło na zakup 7 nowoczesnych laptopów.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień.

Cele szczegółowe Programu:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Szkoła zgodnie z:

§ 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 –2024 – „Aktywna tablica” jest zobowiązana podjąć działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

1)     uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 1. a) 2 lub 3 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
 2. b) 4 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,
 3. c) 5 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;

2)     uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 1. a) udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 2. b) zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 3. c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk; Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1883

3)     wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;

4)     wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5)     przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz:

 1. a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 2. b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
 3. c) ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;

6)     wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.

 

REALIZACJA PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU

 

Szkolny E-koordynator programu :   Magdalena Przyłuska

Nauczycielski zespół samokształceniowy:
Ewa Michalak, Renata Binias, Izabela Owczarek, Ewa Baleja-Krzyżanowska, Magdalena Przyłuska.

Nasza placówka utworzyła w ramach Programu międzyszkolną sieć współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 

Materiały dla nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych w Programie Aktywna Tablica

Strony internetowe przydatne do prowadzenia lekcji z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej: www.classroomscreen.com (Tablica interaktywna) www.kahoot.com (gry, quizy) www.quizizz.com (gry...

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ARCHIWUM WYDARZEŃ​

DZWONKI

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 11.50 – 12.35
 6. 12.45 – 13.30
 7. 13.35 – 14.20
 8. 14.25 – 15.10
Scroll to Top
Skip to content