Deklaracja dostępności Strony Internetowej II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://2lolowicz.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • niektóre treści mają niewłaściwy kontrast
 • obrazki nie mają tekstu alternatywnego
 • niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów,
  co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
 • brak możliwości zwiększenia kontrastu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: liceum@2lolowicz.pl
telefon 46 830 0898
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację  mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich).
Budynek jest obiektem dwupiętrowym. W budynku głównym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku głównym na parterze znajduje się toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ARCHIWUM WYDARZEŃ​

DZWONKI

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 11.50 – 12.35
 6. 12.45 – 13.30
 7. 13.35 – 14.20
 8. 14.25 – 15.10
Scroll to Top
Skip to content