I edycja Konkursu Ekologicznego DEKO EKO – regulamin

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Deko eko”

I edycja, rok szkolny 2018/2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Deko eko”.
 2. Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.
 4. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjum.
 6. Konkurs odbędzie się 19 marca 2019 r. w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2 99-400 Łowicz. Termin nadsyłania zgłoszeń: 08 marca 2019 r. drogą pocztową lub elektroniczną na adres: kamilakapruziak@vp.pl

II. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Warunkiem zgłoszenia uczniów danej szkoły do konkursu jest wypełnienie przez Nauczyciela – opiekuna, karty zgłoszenia w konkursie. Karty zgłoszenia w załączeniu. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać e-mailem na adres: kamilakapruziak@vp.pl podając swój e-mail oraz nr tel. komórkowego/kontaktowego. Każda szkoła zgłasza dwóch uczniów do konkursu.
 2. Poprzez przesłanie zgłoszenia Nauczyciel oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża akceptację jego postanowień oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza się możliwość rezygnacji z udziału w nim. W celu odstąpienia od udziału w konkursie , należy przesłać treść rezygnacji na adres e-mail: kamilakapruziak@vp.pl

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W konkursie biorą udział dwie osoby z każdej zgłoszonej wcześniej szkoły.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnego testu.
 3. W konkursie będą przyznane nagrody za I,II i III miejsce.
 4. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie zostaną nagrodzeni dyplomami za udział w konkursie.

V. NAGRODY

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
 • a) za zajęcie I miejsca: dysk zewnętrzny
 • b) za zajęcie II miejsca: głośnik bezprzewodowy
 • c) za zajęcie III miejsca: powerbank, sprzęt sportowy
 1. Organizator przyzna także drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 1. Informacja o zakończeniu Konkursu oraz o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora najpóźniej w dniu 28 marca 2019 r.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody przez Zwycięzcę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.
 4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Łowicz, dnia 21.01.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content